fbpx

Etický kodex společnosti DIPLO Transport & Logistics

 • Dodržování zákonů a předpisů
  • Společnost DIPLO Transport & Logistics se zavazuje dodržovat všechny platné zákony, předpisy a nařízení v zemích, ve kterých působí. Zaměstnanci jsou povinni respektovat místní zákony a předpisy a postupovat v souladu s nimi.
 • Profesionalita a integrita
  • Společnost DIPLO Transport & Logistics a její zaměstnanci se zavazují k profesionalitě, integritě, férovému jednání a transparentnosti ve všech obchodních transakcích a vztazích se zákazníky, partnery a konkurencí.
 • Bezpečnost a ochrana životního prostředí
  • Společnost DIPLO Transport & Logistics klade důraz na bezpečnost a ochranu životního prostředí při provozování dopravních a logistických služeb. Zaměstnanci jsou povinni dodržovat bezpečnostní pravidla a postupy a usilovat o minimalizaci dopadu na životní prostředí.
 • Ochrana soukromí a důvěrnost informací
  • Společnost DIPLO Transport & Logistics respektuje ochranu soukromí svých zákazníků, zaměstnanců a obchodních partnerů. Všechny citlivé a důvěrné informace budou chráněny a použity pouze pro účely, pro které byly poskytnuty.
 • Etika v obchodních vztazích
  • Společnost DIPLO Transport & Logistics odsuzuje veškeré formy korupce, úplatkářství a neetického chování. Zaměstnanci nesmí nabízet ani přijímat úplatky či jiné výhody výměnou za nekalé obchodní výhody.
 • Spravedlivá soutěž
  • Společnost DIPLO Transport & Logistics podporuje spravedlivou soutěž a dodržování antimonopolních zákonů. Zaměstnanci nesmí uzavírat dohody s konkurencí, které by omezily spravedlivou soutěž nebo poškodily zákazníky.
 • Rovné příležitosti a nediskriminace
  • Společnost DIPLO Transport & Logistics podporuje rovné příležitosti a nediskriminaci na základě pohlaví, rasy, náboženství, věku, sexuální orientace, tělesného postižení či jiných chráněných kategorií. Zaměstnanci jsou povinni respektovat a podporovovat rovnost a nediskriminaci ve vztazích s kolegy, zákazníky a obchodními partnery.
 • Respektování lidských práv
  • Společnost DIPLO Transport & Logistics se zavazuje respektovat a podporovat lidská práva a důstojnost všech osob ve svých obchodních činnostech. Zaměstnanci se musí vyvarovat jakéhokoli jednání, které by mohlo vést k porušování lidských práv nebo vykořisťování.
 • Společenská odpovědnost
  • Společnost DIPLO Transport & Logistics se zavazuje k aktivnímu přístupu ke společenské odpovědnosti a udržitelnému rozvoji. To zahrnuje podporu místních komunit, snižování dopadu na životní prostředí a podporu projektů, které přispívají k udržitelnému růstu a rozvoji.
 • Vnitřní komunikace a zpětná vazba
  • Společnost DIPLO Transport & Logistics podporuje otevřenou a transparentní komunikaci mezi zaměstnanci a vedením. Zaměstnanci jsou povzbuzováni ke sdílení nápadů, obav a zpětné vazbě s cílem zlepšovat pracovní prostředí a efektivitu společnosti.
 • Dodržování etického kodexu
  • Všichni zaměstnanci společnosti DIPLO Transport & Logistics jsou povinni dodržovat tento etický kodex a jednat v souladu s jeho zásadami. Případné porušení etického kodexu může vést k disciplinárním opatřením, včetně možnosti ukončení pracovního poměru.
 • Kontinuální zlepšování a revize etického kodexu
  • Společnost DIPLO Transport & Logistics se zavazuje pravidelně přezkoumávat a aktualizovat tento etický kodex, aby odrážel nejlepší etické normy a postupy v oboru dopravy a logistiky. Zaměstnanci jsou povzbuzováni k aktivní účasti na tomto procesu a k předkládání návrhů na zlepšení.


Michal Bubeník & David Vladyka

Translate »