fbpx

Naše společnost DIPLO LOGISTICS s.r.o., IČ 10719474, se sídlem Sázava, Sídliště 9. května 292, PSČ 285 06, zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 347210 (dále jen jako „Správce„) tímto jako správce osobních údajů v souvislosti s udělením Vašeho (dále jen jako „Subjekt údajů „) souhlasu se zpracováním osobních údajů v pozici subjektu údajů, Vás informuje v souladu s ustanovením čl. 13 a násl. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen jako „GDPR„) o zásadách ochrany osobních údajů. 

V souvislosti s poskytováním služeb Správce, a to zejména s uzavřením smlouvy o přepravě věci, bude Správce zpracovávat osobní údaje Subjektů údajů k těmto účelům: 

  • V případě jednotlivce identifikace Subjetu údajů (křestní jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mailovou adresu);
  • V případě společnosti identifikace Subjetu údajů statutárních zástupců, kontaktních osob (křestní jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailovou adresu).

Právním základem pro zpracování osobních údajů Subjektu údajů je tedy plnění smlouvy o přepravě věci, oprávněný zájem Správce, a dále případné závazky z deliktů a bezdůvodného obohacení.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou, tj. do doby ukončení smluvního vztahu založeného smlouvou o přepravě věci. 

Osobní údaje Subjektu údajů mohou být pro účely řádného vyřízení smluvního vztahu poskytnuty poskytovateli softwarových služeb Správci, poddopravcům, a dále osobám, které Správci poskytují pojišťovací služby, právní a účetní služby v zájmu zajištění řádného plnění povinností vzniklých z dílčích smluv a povinností stanovených obecně závaznými právními předpisy.

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným než výše uvedeným třetím osobám. Při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.

Subjekt údajů má právo požadovat od Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, má právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, má-li za to, že Správce při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s GDPR. 

Translate »